Команди консолі

Дата оновлення перекладу 2022-12-12

Команди консолі

Фреймворк Symfony надає безліч команд через скрипт bin/console (наприклад, добре відома команда bin/console cache:clear). Ці команди створюються за допомогою Компонента Console. Ви можете також використовувати його для створення власних команд.

Running Commands

Each Symfony application comes with a large set of commands. You can use the list command to view all available commands in the application:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
$ php bin/console list
...

Available commands:
 about                   Відобразити інформацію про поточний проект
 completion                 Скинути сценарій завершення роботи оболонки
 help                    Відобразити допомогу для команди
 list                    Перечислити команди
 assets
 assets:install               Встановити веб-ресурси пакета під публічним каталогом
 cache
 cache:clear                Очистити кеш
...

If you find the command you need, you can run it with the --help option to view the command's documentation:

1
$ php bin/console assets:install --help

APP_ENV і APP_DEBUG

Консольні команди виконуються у середовищі , визначеному у змінній APP_ENV файлу .env, за замовчуванням - dev. Він також зчитує значення APP_DEBUG, щоб вмикати і вимикати режим "налагодження" (за замовчуванням - 1, тобто увімкнено).

Щоб запустити команду в іншому середовищі або режимі налагодження, відредагуйте значення APP_ENV і APP_DEBUG.

1
2
# очищує кеш для середовища prod
$ APP_ENV=prod php bin/console cache:clear

Заповнення консолі

6.1

Заповнення консолі для Fish було представлено в Symfony 6.1.

6.2

Заповнення консолі для Zsh було представлено в Symfony 6.2.

Якщо ви використовуєте оболонку Bash, Zsh або Fish, ви можете встановити скрипт завершення Symfony, щоб отримати автозаповнення при друкуванні команд в терміналі. Всі команди підтримують заповнення імені та опції, а деякі можуть навіть заповнювати значення.

Спочатку вам потрібно встановити скрипт заповнення один раз. Виконайте bin/console completion --help для інструкцій з установки для вашої оболонки.

Note

При використанні Bash, переконайтеся, що ви встановили та налаштували пакет "заповнення bash" для вашої ОС (зазвичай називається bash-completion).

Після установки та перезапуску вашого терміналу, ви готові до використання заповнення (за замовчуванням, шляхом натискання клавіши Tab).

Tip

Багато інструментів PHP побудовані з використанням компонента Symfony Console (наприклад, Composer, PHPstan та Behat). Якщо вони використовують версію 5.4 або вище, ви також можете встановити їх скрипт заповнення, щоб включити заповнення консолі:

1
2
$ php vendor/bin/phpstan completion --help
$ composer completion --help

Створення команди

Команди визначаються в класах, що розширюють Command. Наприклад, ви можете захотіти, щоб команда створювала користувача:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
// src/Command/CreateUserCommand.php
namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Attribute\AsCommand;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputInterface;
use Symfony\Component\Console\Output\OutputInterface;

// імʼя команди - це те, що користувачі друкують після "php bin/console"
#[AsCommand(name: 'app:create-user')]
class CreateUserCommand extends Command
{
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
  {
    // ... введіть тут код, щоб створити користувача

    // цей метод має повернути ціле число з "кодом завершення"
    // команди. Ви також можете використовувати ці константи, щоб зробити код більш читаним

    // повернути це, якщо при виконанні команди не було проблем
    // (рівноцінно поверненню int(0))
    return Command::SUCCESS;

    // або повернути це, якщо під час виконання виникла помилка
    // (рівноцінно поверненню int(1))
    // return Command::FAILURE;

    // або повернути це, щоб вказати на неправильне використання команди, наприклад, невалідні опції
    // або відсутні аргументи (рівноцінно поверненню int(2))
    // return Command::INVALID
  }
}

Конфігурація команди

Ви можете за бажанням визначити опис, повідомлення допомоги і аргументи та опції введення by overriding the configure() method:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
// src/Command/CreateUserCommand.php

// ...
class CreateUserCommand extends Command
{
  // опис команди, що відображається при запуску "php bin/console list"
  protected static $defaultDescription = 'Creates a new user.';

  // ...
  protected function configure(): void
  {
    $this
      // допомога команди, відображена при запуску команди з опцією "--help"
      ->setHelp('This command allows you to create a user...')
    ;
  }
}

Tip

Визначення статичної властивості $defaultDescription замість використання методу setDescription() дозволяє отримати описс команди без інстанціювання її класу. Це робить виконання команди php bin/console list значно швидшим.

Якщо ви хочете завжди виконувати команду list швидко, додайте до неї опцію --short (php bin/console list --short). Це запобігатиме інстанціюванню класів команди, але не відображатиме жодного опису для команд, які використовують метод setDescription() замість статичної властивості.

Метод configure() викликається автоматично наприкінці конструктору команди. Якщо ваша команда визначає свій конструктор, спочатку встановіть властивості та викликчте батьківський конструктор для того, щоб ці властивості стали доступні в методі configure():

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
// ...
use Symfony\Component\Console\Command\Command;
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;

class CreateUserCommand extends Command
{
  // ...

  public function __construct(bool $requirePassword = false)
  {
    // гарною практикою вважається викликати спочатку батьківський конструктор, а
    // потім встановлювати нові властивості. Це не спрацює у даному випадку, тому
    // що configure() потребує встановлених властивостей в конструкторі
    $this->requirePassword = $requirePassword;

    parent::__construct();
  }

  protected function configure(): void
  {
    $this
      // ...
      ->addArgument('password', $this->requirePassword ? InputArgument::REQUIRED : InputArgument::OPTIONAL, 'User password')
    ;
  }
}

Реєстрація команди

В PHP 8 та новіше, ви можете зареєструвати команду, додавши до неї атрибут AsCommand:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
// src/Command/CreateUserCommand.php
namespace App\Command;

use Symfony\Component\Console\Attribute\AsCommand;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;

// аргументи "name" і "description" AsCommand заміняють статичні
// властивості $defaultName та $defaultDescription
#[AsCommand(
  name: 'app:create-user',
  description: 'Creates a new user.',
  hidden: false,
  aliases: ['app:add-user']
)]
class CreateUserCommand extends Command
{
  // ...
}

Якщо ви не можете використати PHP атрибути, зареєструйте команду як сервіс та тегуйте її тегом console.command. Якщо ви використовуєте конфігурацію services.yaml за замовчуванням , це вже зроблено за вас, завдяки автоконфігурації .

Виконання команди

Після конфігурації та реєстрації команди ви можете виконати її в терміналі:

1
$ php bin/console app:create-user

Як ви могли очікувати, ця команда нічого не робить, так як ви поки не прописали ніякої логіки. Додайте свою логіку в метод execute().

Виведення консолі

Метод execute() має доступ до потоку виведення для того, щоб писати повідомлення в консоль:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
// ...
protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
{
  // виводить багато рядків в консоль (додаючи "\n" наприкінці кожного рядку)
  $output->writeln([
    'User Creator',
    '============',
    '',
  ]);

  // значення, повернене someMethod() може бути ітератором (https://secure.php.net/iterator),
  // який генерує та повертає повідомлення за допомогою ключового слова PHP 'yield'
  $output->writeln($this->someMethod());

  // виводить повідомлення з наступним "\n"
  $output->writeln('Ух ти!');

  // виводить повідомлення, не додаючи "\n" наприкінці рядку
  $output->write('Ви вже майже');
  $output->write('створили користувача.');
}

Тепер, спробуйте виконати команду:

1
2
3
4
5
6
$ php bin/console app:create-user
User Creator
============

Ух ти!
Ви вже майже створили користувача.

Секції виведення

Звичайне виведення консолі може бути розділене на декілька незалежних регіонів під назвою "секції виведення". Створіть одну або декілька таких секцій, коли вам потрібно очистити та перезаписати інформацію, що виводиться.

Секції створюються методом ConsoleOutput::section(), який повертає екземпляр ConsoleSectionOutput:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
// ...
use Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutputInterface;

class MyCommand extends Command
{
  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
  {
    if (!$output instanceof ConsoleOutputInterface) {
      throw new \LogicException('Эта команда принимает только экземпляр "ConsoleOutputInterface".');
    }

    $section1 = $output->section();
    $section2 = $output->section();

    $section1->writeln('Hello');
    $section2->writeln('World!');
    // Виведення відображає "Hello\nWorld!\n"

    // overwrite() замінює весь існуючий зміст секції заданим змістом
    $section1->overwrite('Goodbye');
    // Тепер виведення відображає "Goodbye\nWorld!\n"

    // clear() видаляє весь зміст розділу...
    $section2->clear();
    // Тепер виведення відображає "Goodbye\n"

    // ...але ви також можете видалити задану кількість рядків
    // (цей приклад видаляє два останні рядки секції)
    $section1->clear(2);
    // Тепер виведення абсолютно пусте!

    // встановлення максимальної висоти розділу змусить нові рядки замінити старі
    $section1->setMaxHeight(2);
    $section1->writeln('Line1');
    $section1->writeln('Line2');
    $section1->writeln('Line3');

    return Command::SUCCESS;
  }
}

Note

Новий рядок додається автоматично при відображенні інформації в секції.

6.2

Функція обмеження висоти розділу консолі була представлена в Symfony 6.2.

Секції виведення дозволяють вам маніпулювати виведенням консолі складними способами, наприклад, відображення декількох прогресбарів , які оновлюються незалежно одне від одного, та додавання рядків в таблиці , які вже були виведені.

Введення консолі

Використовуйте опції або аргументи введення, щоб передати інформацію в команду:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
use Symfony\Component\Console\Input\InputArgument;

// ...
protected function configure()
{
  $this
    // створити аргумент
    ->addArgument('username', InputArgument::REQUIRED, 'The username of the user.')
    // ...
  ;
}

// ...
public function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)
{
  $output->writeln([
    'User Creator',
    '============',
    '',
  ]);

  // отримати значення аргументу, використовуючи getArgument()
  $output->writeln('Username: '.$input->getArgument('username'));

  return Command::SUCCESS;
}

Тепер ви можете передати ім'я користувача в команду:

1
2
3
4
5
$ php bin/console app:create-user Wouter
User Creator
============

Username: Wouter

See also

Дивіться Введення консолі (аргументи та опції), щоб дізнатися більше інформації про опції та аргументи консолі.

Отримання сервісів та сервіс-контейнера

Щоб дійсно створити нового користувача, команда має отримати доступ до деяких сервісів. Так як ваша команда вже зареєстрована як сервіс, ви можете використовувати нормальне впровадження залежності. Уявіть, що у вас є сервіс App\Service\UserManager, до якого ви хочете отримати доступ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
// ...
use App\Service\UserManager;
use Symfony\Component\Console\Command\Command;

class CreateUserCommand extends Command
{
  private $userManager;

  public function __construct(UserManager $userManager)
  {
    $this->userManager = $userManager;

    parent::__construct();
  }

  // ...

  protected function execute(InputInterface $input, OutputInterface $output): int
  {
    // ...

    $this->userManager->create($input->getArgument('username'));

    $output->writeln('User successfully generated!');

    return Command::SUCCESS;
  }
}

Життєвий цикл команди

Команди мають три методи життєвого циклу, які активуються при виконанні команди:

initialize() (необов'язковий)
Цей метод виконується до методів interact() та execute(). Його головна ціль - ініціалізувати змінні, які використовуються в інших методах команди.
interact() (необов'язковий)
Цей метод виконується після initialize() і до execute(). Його ціль - перевірка наявності всіх опцій/аргументів, та запитати у користувача значення в діалоговому режимі. Це останнє місце, де ви можете запитати відсутні опції/аргументи. Після цієї команди, відсутні опції/аргументи будуть призводити до помилки.
execute() (обов'язковий)
Цей метод виконується післеinteract() та initialize(). Він містить логіку, яку ви хочете виконати за допомогою команди.

Тестування команд

Symfony надає декілька інструментів, щоб допомогти вам тестувати ваші команди. Найкорисніший - це клас CommandTester. Він використовує спеціальні класи введення та виведення, щоб полегшити тестування без справжньої консолі:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
// tests/Command/CreateUserCommandTest.php
namespace App\Tests\Command;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Console\Application;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Test\KernelTestCase;
use Symfony\Component\Console\Tester\CommandTester;

class CreateUserCommandTest extends KernelTestCase
{
  public function testExecute()
  {
    $kernel = self::bootKernel();
    $application = new Application($kernel);

    $command = $application->find('app:create-user');
    $commandTester = new CommandTester($command);
    $commandTester->execute([
      // передати аргументи хелперу
      'username' => 'Wouter',

      // додати до ключа префікс з двома дефісами при передаванні опцій,
      // наприклад: '--some-option' => 'option_value',
      // використати дужки для тестування значення масиву,
      // наприклад: '--some-option' => ['option_value'],
    ]);

    $commandTester->assertCommandIsSuccessful();

    // виведення команди в консолі
    $output = $commandTester->getDisplay();
    $this->assertStringContainsString('Username: Wouter', $output);

    // ...
  }
}

Якщо ви використовуєте застосунок однієї команди, викличте setAutoExit(false), щоб отримати результат комнади в CommandTester.

Tip

Ви також можете тестувати всю консоль додатку, використовуючи ApplicationTester.

Caution

При тестуванні команд з використанням класу CommandTester, події консолі не запускаються. Якщо вам потрібно протестувати ці події, використовуйте замість цього ApplicationTester.

Caution

При тестуванні команд з використанням класу ApplicationTester, не забудьте відключити автоматичний вихід:

1
2
3
4
$application = new Application();
$application->setAutoExit(false);

$tester = new ApplicationTester($application);

Caution

При тестуванні опцій команди InputOption::VALUE_NONE, ви повинні передати їм порожнє значення:

1
2
$commandTester = new CommandTester($command);
$commandTester->execute(['--some-option' => '']);

Note

При використанні компонента Console в окремому проекті, використовуйте Symfony\\Component\\Console\\Application та розширте звичайний \PHPUnit\Framework\TestCase.

Ведення логів помилок команди

Кожен раз, коли під час виконання команди викликається виключення, Symfony додає для нього повідомлення логу, включно з усією командою, що не працює. Крім того, Symfony реєструє підписника подій, щоб слухати подію ConsoleEvents::TERMINATE , і додає повідомлення логу кожний раз, коли команда не закінчується кодом повернення 0 .

Дізнайтеся більше

Компонент Console також містить набір "помічників" - різних маленьких інструментів, здатних допомогти вам з різними завданнями:

налагоджування при запуску зовнішньої програми * Помічник Cursor: дозволяє маніпулювати курсором в терміналі